File đính kèm nếu có doc, docx, pdf, rar, png, jpeg (< 4 MB)